Skip links

USLOVI KORIŠĆENJA

USLOVI KORIŠĆENJA, PRAVILA I DRUGE OPŠTE ODREDBE

1. USLOVI KORIŠĆENJA


Velikarecepcija.rs ( u daljem tekstu: Platforma ) predstavlja korisničku platformu namenjenu za elektronsko oglašavanje i pružanje elektronskih usluga, koja posluje u okviru privrednog društva Concept Club doo Zlatibor, ul. Miladina Pećinara br. 52a, MB: 21676128, PIB: 112446720, ( u daljem tekstu: Društvo ) društva registrovanog u skladu sa odredbama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i koje posluje pod šifrom delatnosti 68.31, koja platforma funkcioniše u smislu odredbi zakona kojima se uređuje elektronsko oglašavanje i elektronska trgovina, predstavlja kanal oglašavanja, privatni booking kanal, odnosno platformu koja je bazirana kao pružalac usluge informacionog društva u vezi sa nepretežnom delatnošću Društva ( Trgovinsko zastupanje ) i namenjena je za oglašavanje prema svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, pri čemu sadržaj oglašavanja isključivo plasira Društvo, sa pasivnom i aktivnim komponentama kreiranih sadržaja kroz implementirana softverska rešenja koja se stavljaju na raspolaganje posetiocima i korisnicima, pa se kroz ove uslove korišćenja detaljno razrađuju opšti uslovi korišćenja, pravila ponašanja posetilaca i korisnika, međusobna prava i obaveze kao i sva druga bitna pitanja koja su od značaja za korišćenje platforme i korisničkih alata, a koji uslovi predstavljaju sastavni deo ugovora po pristupu zaključenog između svakog pojedinog korisnika – kupca/korisnika usluge i Društva, kojimа se u širem smislu uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem platforme, kao i specifičnostima alata ali i uslova koji se moraju ispuniti radi aktivnog participiranja u kreiranim sadržajima koje Društvo oglašava.

Pored svrhe oglašavanja, sama platforma i alati koji se stavljaju na raspolaganje korisnicima, imaju za cilj da na transparentan način omoguće uvid u raspoložive sadržaje istaknute na platformi, status raspoloživih nepokretnosti kojima društvo upravlja, ponudu i sadržinu svake ponude pojedinačno, da izvrše rezervaciju, da korišćenjem platforme i putem nadmetanja na aukciji, kroz postizanje najpovoljnije ponude, ostvare jedinstvenu priliku i kupe željeni aranžman, koji je predmet poslovanja Društva u vezi sa nepretežnom delatnošću Društva, a koji predstavlja ekskluzivnu ponudu u odnosu na treća lica i jedino dostupnu na Platformi Društva za registrovane korisnike.

Pristupom na platformu posetilac i/ili korisnik nedvosmisleno izjavljuje da je upoznat sa Uslovima korišćenja, da je iste pročitao i da prihvata odredbe sa obavezom da uz poštovanje ovih Uslova poštuje i pozitivne propise Republike Srbije, te da kršenje ovih Uslova korišćenja može dovesti do kršenja imperativnih odredbi Zakona što na strani posetioca i/ili korisnika može imati za rezultat reprekusiju i primenu Krivičnih ili Civilnih sankcija u smislu i na način kako je to propisano od strane Zakonodavca.

Sastavni deo ovih uslova su cenovnik, kućni red i politika otkaza koji su takođe istaknuti na platformi Društva i prihvatanjem ovih uslova smatra se da su korisnici i posetioci upoznati sa navedenim, čiju primenu ujedno i prihvataju.


 2. INFORMACIJE O DRUŠTVU


Concept Club doo Zlatibor
Miladina Pećinara br. 52a
31315 Zlatibor
(PAK: 509112)
Srbija
Matični broj: 21676128
PIB:112446720

Šifra delatnosti: 68.31 Delatnost agencija za nekretnine
Brojevi računa u bankama:
160-6000001127146-31

Tel.: +381 63 632 066

Email za komunikaciju: info@conceptclub.rs

Zakonski zastupnik: Dragana Bogićević


3. POJMOVI


 • Velika recepcija – predstavlja uslužnu recepciju namenjenu vlasnicima pojedinačnih apartmana u okviru naseljenog mesta Zlatibor, Opština Čajetina, kojom upravlja Trgovinski zastupnik;

 • Loyalty club – predstavlja skup turističkih, javnih i privatnih sadržaja, u kojima gosti korisnika usluge velike recepcije i Trgovinskog zastupnika ostvaruju benefite u vidu popusta;

 • Navigacija deo aplikacije Concept club member koja preko mapa pokazuje gostu put do VR i od VR do apartmana;

 • Moje nekretnine – mogućnost vlasnika apartmana da proveri status zauzetosti (slobodan, zauzet, blokiran) kao i stanje apartmana (neočišćen i očišćen);

 • Odjavnik – deo aplikacije Concept club member koja motiviše gosta da u cilju ostvarivanja budućih benefita fotografiše apartman po izlasku iz istog na koji način se potencijalno vrši uvid u stanje apartmana po izlasku gosta;

 • Status ključeva – deo aplikacije Concept club member koja omugućuje vlasniku apartmana da proveri status ključeva od apartmana;

 • PHOBS ili HSS – administratorska stranica namenjena vlasnicima aprtmana koji se sami bave postavljanjem cena dnevnog najma i strategijom izdavanja. Sa jednog mesta kroz Concept club member aplikaciju upravljaju svim booking kanalima prodaje bez mogućnosti prebukiranja.


4. KORISNICI PLATFORME, REGISTRACIJA I PRESTANAK ČLANSTVA


 • ČLANOVI ( Registrovani korisnici ): jesu pravna i fizička lica koja su pristup i mogućnost korišćenja sadržaja i alata postavljenih na platformi Društva ostvarila registracijom na platformu bez naknade, kroz postupak registracije definisan ovim Uslovima korišćenja, da bi u neograničenom vremenskom periodu koristili pogodnosti platforme, pratili oglašene sadržaje, aktivno učestvovali u istim, u cilju realizacije kupovine željenog aranžmana ili vršenja uvida u stanje nepokretnosti od strane vlasnika iste u okviru naseljenog mesta Zlatibor i Uslovi korišćenja se primenjuju u punom obimu na ovu vrstu korisnika;

 • ČLANOVI LOYALTY CLUBA: Korisnici Loyalty aplikacije koja korisniku ( gostu ) omogućava ostvarivanje brojnih popusta kod partnera Društva ( restoranski popusti, popust na ulaznice, popusti na razne usluge…)

 • POSETIOCI ( Neregistrovani korisnici ): jesu pravna i fizička lica koja, bez naknade, pristupaju Platformi bez registrovanja na istu radi upoznavanja sa oglašenim sadržajima bez mogućnosti aktivnog participiranja u kreiranim sadržajima, na koja se uslovi korišćenja primenjuju u obimu shodno mogućnostima primene istih.

Registracija na platformu ( za vlasnike pojedinačnih apartmana i stanova ) vrši se popunjavanjem obaveznih polja za unos podataka koja se odnose na ime i prezime, kontakt telefon, email adresu, adresu nepokretnosti, link sa slikama i opisom apartmana, i opciono unosa teksta u rubriku poruka – za fizička lica, odnosno poslovno ime, sedište, pib, email adresa, kontakt telefon, adresa nepokretnosti, link sa slikama i opisom apartmana, i opciono unosa teksta u rubriku poruka – za pravna lica. Po unošenju podataka, korisnika kontaktira agent Društva oko dalje procedure u smislu prezentovanja ponude i zaključenja ugovora sa članom-vlasnikom nepokretnosti. Popunjavanjem registracionog formulara lice koje isti popunjava se ne obavezuje na zaključenje ugovora.


 5. OBAVEZE ČLANOVA I PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA


Registrovani član obavezan je da poštuje uslove korišćenja na takav način:

 • da svojim postupanjem ne uznemirava ostale članove;

 • da ne krši pravo na privatnost, pravo na javno objavljivanje, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora ili neka druga prava u vezi sa Platformom Društva;

 • ne vrši oglašavanje korisnicima ili nuđenje kupovine, ili prodaje bilo kakvih proizvoda ili usluga preko neovlašćenih kanala ili nedozvoljenih načina zloupotrebom Platforme;

 • se suzdrži od svake aktivnosti koja uključuje korišćenje virusa, botova, crva ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka ili programa koji prekidaju , uništavaju ili ograničavaju funkcionisanje Platrforme, njenog hardvera i softvera, ili na bilo kakav drugi način dozvoljavaju neovlašćen pristup Platformi;

 • da ne preduzima radnje kroz koje dolazi do mešanja, prekidanja ili kreiranja nepotrebnog opterećenja Platforme, na mreži ili uslugama povezanim sa Platformom;

 • da ne dozvoli korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima ili davanje dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov;

 • da ne preduzima radnje u vezi sa obavljanjem komercijalnih aktivnosti zloupotrebom Platforme i njenih sadržaja;

 • da ni na koji način ne dozvoli zloupotrebu podataka, obaveštenja o autorskim pravima, pravu intelektualne svojine, žigovima ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju bilo Društva bilo drugih lica;

 • da ne pristupa aktivnostima kojima se na maliciozan način ispituje, skenira ili testira ranjivost bilo kog dela Platforme;

 • da neovlašćeno ne prikuplja i/lli skladišti podatke o drugim korisnicima;

 • da se suzdrži od korišćenja Platforme na način koji nije u skladu sa njenom namenom i korišćenjem u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije;

Korisnicima je zabranjeno korišćenje bilo kakvih drugih alata, koji su definisani informatičkim terminima, a koji se koriste za programiranje, izmenu ili pristup programskog sadržaja ili ostvarivanja neovlašćenog administratorskog pristupa Platformi. Društvo kao jedini tvorac sadržaja, u svakom trenutku može da izvrši uvid u sve korisničke ativnosti koje su povezane sa Platformom, da istraži eventualna kršenja pravila ponašanja i može u tom pravcu preduzeti bilo koje pravne ili faktičke radnje. Sarađivati sa državnim organima u vezi sa kršenjem i zloupotrebom Platforme kao i koristiti sva pravna sredstva, ne ograničavajući se samo na uklanjanje korisničkog naloga već i preduzimanjem procesnih radnji pred nadležnim organima.

Posebno se zabranjuje zloupotreba Loyalty aplikacije namenjene korisnicima oglašenih sadržaja koja korisnicima omogućava ostvarivanje brojnih popusta kod partnera Društva, koja radnja se ima tretirati kao prevarno ponašanje i podležno je krivičnom progonu u skladu sa važećim Krivičnim zakonom RS.


6. OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI


Svi korisnici Platforme istu koriste isključivo na sopstvenu odgovornost. Svaki korisnik prihvatanjem uslova korišćenja prihvata da Društvo ne može biti odgovorno za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od mogućeg nastanka bilo kakve vrste štete isključivo pada na teret tih lica. Za tačnost i ažurnost unetih podataka koje unosi korisnik odgovara isključivo korisnik.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svaku vrstu materijalne ili nematerijalne štete kao i povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotno ovim Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Društvo za rad Platforme snosi odgovornost jedino u slučaju grube nepažnje ili nemara sa strane Društva, a za svaku drugu privremenu nedostupnost Platforme, niti za njeno delimično ili potpuno nefunkcionisanje, za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja ili pogoršanja obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat, Društvo ne može snositi bilo kakvu odgovornost.

Društvo garantuje za sadržinu postavljenog oglasa, ali ni u jednom trenutku ne daje garanciju za korisnički doživljaj.

Platforma može biti nedostupna usled redovnog ili vanrednog održavanja ili u slučaju unapređenja Platforme što neće uticati na postavljene sadržaje niti na prethodnu aktivnost korisnika.

Društvo kao administrator zadržava pravo da u bilo kom trenutku može uvesti novi ili pak izmeniti ili ukinuti bilo koji postojeći elemenat na svojoj Platformi, kao i prethodno postavljeni sadržaj, bez bilo kakvog prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, u skladu sa primenom dobrih poslovnih običaja, a naročito radi zaštite Platforme, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja, pri čemu takve promene neće biti od uticaja na lica koja su prethodno bukirala smeštajni kapacitet.

Prihvatanjem ovih uslova svi korisnici potvrđuju da su dali tačne podatke, da su upoznati sa obaveštenjem o privatnosti, da ispunjavaju sve zakonske uslove koji se odnose na pravo da se mogu registrovati na ovu Platformu uključujući i godine starosti neophodnih za samostalno preduzimanje pravnih radnji, odnosno da su poslovno sposobni i da imaju navršenih 18 godina starosti.

Ugovorom o trgovinskom zastupanju koje društvo ima sa vlasnikom oglašene nepokretnosti obezbeđena je zaštita ovde registrovanog korisnika u pravcu ispunjenja obaveza prema gostu-korisniku oglašenog sadržaja kao i najpovoljnijem ponudiocu u smislu ostvarivanja najpovoljnije ponude na aukciji korišćenjem alata Kontra booking.


7. PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA


Društvo posredstvom Platforme prikuplja podatke o korisnicima u skladu sa ovim Uslovima i u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti koje predstavlja sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Uvid u prikupljene podatke imaju zaposleni kod Društva i jedino i u svrhe zbog kojih su data kao takva i u posebnom slučaju kada se uvid ostvaruje na zahtev državnih organa u postupku koji se vodi na osnovu zahteva ovlašćenog lica/organa sa nalogom za dostavu podataka koje je društvo prikupilo. Obavezni podaci koji su predmet prikupljanja i obrade su ime i prezime, kontakt telefon, email adresa, adresa nepokretnosti, link sa slikama i opisom apartmana – za fizička lica, odnosno poslovno ime, sedište, pib, email adresa, kontakt telefon, adresa nepokretnosti, link sa slikama i opisom apartmana – za pravna lica. Pored navedenog predmet prikupljanj i obrade podataka jesu registracioni podaci lica koja se registruju radi korišćenja Concept club member aplikacije i to ime, prezime, email, broj telefona i lozinka. Svrha obrade, načini obrade i pohrana tako obrađenih podataka preciznije je definisana obaveštenjem o privatnosti i polisom kolačića koji su sastavni deo ovih uslova i kojima se bliže pojašnjava njihova obrada, čuvanje i lica koja imaju uvid u iste i razloge usled kojih im je uvid u podatke omogućen kao i zakonske osnove za takvo postupanje Društva.

Društvo nema imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti ali je obaveštenjem o privatnosti i polisom kolačića definisano kome i na koji način se korisnici obraćaju radi zaštite prava garantovanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prikupljanje i čuvanje podataka primenjuje se samo na lica koja su prihvatanjem ovih Uslova korišćenja dala svoj pristanak na prikupljanje i čuvanje, za jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način i u srazmeri sa svrhom obrade. Sami podaci koje korisnici dostavljaju moraju biti istiniti i potpuni, a u slučaju nedozvoljene upotrebe ili obrade podataka svako ima pravo na zaštitu podataka o ličnosti kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju. Ostavljanje podataka je u potpunosti dobrovoljno i niko ko ne želi da postane registrovani korisnik nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak a sama svrha prikupljanja podataka omogućava kvalitetno i sigurno pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Platforme i ostvarivanja drugih prava u smislu korišćenja iste. Svako ko pristupi Platformi saglasan je i prihvata činjenicu da je samim pristupom ostavio određene podatke, kao što su podaci o ip adresi i slične elektronske tragove, što je van granice odgovornosti Društva i njegove mogućnosti da utiče na iste. Svako ko je prethodno ostavio podatke prilikom registracije može u bilo koje doba povući pristanak i tražiti brisanje svih prethodno ostavljenih podataka u kom slučaju se korisnički nalog odjavljuje uz brisanje svih dostavljenih podataka sa posledicom da korisnik više neće moći da ostvari pristup Platformi na način kao pre davanja izjave o povlačenju saglasnosti i brisanja podataka, već isključivo kao običan posetilac. Povlačenje saglasnosti za obradu podataka ne utiče na ugovornu obavezu ukoliko je korisnik sa Društvom zaključio ugovor o trgovinskom zastupanju. Ova odredba Uslova o korišćenju odnosi se isključivo na rad Platforme Društva i ne vezuje društvo ni u kom pogledu da istu implementira u svoja opšta akta obzirom da se na rad Društva primenjuju Opšti uslovi poslovanja doneti danom registracije društva kod nadležnog Ministarstva, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti, što je pretežna delatnost društva, a u vezi sa iznetim stoji zakonska obaveza društva da u skladu sa pomenutim zakonom i u rokovima koje propisuje vodi evidencije i dnevnike sa unapred generisanim podacima koji su predmet obrade i eventualne kontrole od strane nadležnih organa kao i čuvanje poslovne dokumentacije u takođe zakonom propisanim rokovima u smislu arhivske građe i računovodstvenih propisa, dok sa druge strane obrada podataka u vezi sa pristupanjem sajtu Velikarecepcija.rs, korišćenjem aplikacije Društva koje se stavljaju na raspolaganje članovima, korisnicima, vezuje se, pored ugovornog odnosa, za pristup platformi i instaliranje aplikacije sa minimalnim podacima koji su predmet obrade, u vezi sa korisničkim nalogom i digitalnim tragovima uređaja sa koga se pristupa navedenim.


8. AUTORSKO PRAVO I PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE


Društvo polaže isključiva autorska prava na predmetnoj Platformi i CC member aplikaciji kao i na prava intelektualne svojine u vezi sa istom, uključujući i sva druga obeležja koja Platformu čine jedinstvenom a odnose se na tekstualne delove, audio i vizuelne elemente, vizuelni identitet, programski kod Platforme, njene podatke i bazu podataka, tako da svako neautorizovano odnosno neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Platforme, bez prethodno pribavljene pisane dozvole Društva ima se smatrati povredom autorskih prava i Društvo će u tom slučaju inicirati odgovorajuće postupke radi zaštite svojih prava i interesa u skladu sa zakonom.

Pored prava Društva Platforma može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i prava intelektualne svojine imaju druga lica za koje sadržaje u tom smislu odgovara njihov imalac kao nosilac prava i obaveza. Ta lica mogu biti poslovni partneri društva, oglašivači, pri čemu svaka strana snosi odgovornost za sadržaje koji su njeno autorsko delo.

Bilo kakva vrsta prenošenja sadržaja koji se mogu naći na Platformi dozvoljena je svakome ko od Društva ili stvarnog nosioca prava i obaveza pribavi izričitu saglasnost, uz naznaku linka koji vodi ka izvorno pohranjenom sadržaju, odnosno ka Platformi Društva.


9. PRAVILA I NAČIN RADA PLATFORME (Kontra booking )


Aktivna komponenta Platforme funkcioniše na principu aukcijske prodaje, i namenjena je uspostavljanju tržišta između lica koja učestvuju u aukcijskoj kupovini i prodaji korisničkih aranžmana isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim uslovima korišćenja.

Korišćenje pojedinih opcija Platforme podleže naplati u skladu sa ovim uslovima korišćenja i Cenovnikom usluga koji su istaknuti na platformi Društva i predstavljaju sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Cenovnik se primenjuje na korisnike, vlasnike pojedinačnih nepokretnosti, koji stupaju u ugovorni odnos sa Društvom zaključenjem ugovora o trgovinskom zastupanju i prikazan je u daljem tekstu ovih uslova.

  1. KREIRANJE AUKCIJE

Administrator platforme je jedino lice koje ima pravo da kreira aukciju, za potrebe oglašavanja nepokretnosti, za koju ima zaključen Ugovor o trgovinskom zastupanju sa vlasnikom nepokretnosti. Shodno iznetom svaku aukciju pratiće slike oglašene nepokretnosti ili video materijal u vezi sa enterijerskim uređenjem što isključivo predstavlja marketnišku politiku Društva.

Prilikom kreiranja aukcije administrator navodi sledeće podatke:

 • Relevantne podatke o nepokretnosti (adresa, tip, vrsta, površina, spratnost, prostorije.., eventualno podatke o godini izgradnje, objektu u kojem se nepokretnost nalazi, podatke o nameštaju, grejanju, pogledu i druge podatke koje smatra za relevantne);

 • Relevantene podatke o aukciji (vreme trajanja aukcije, vreme početka aukcije/fiksni datum ili od davanja prve ponude/, promo bedž, vruća ponuda, vreme donošenja odluke Prodavca o pihvatanju ponude Člana, visinu početne cene, visinu sigurne cene, kao i druge podatke o aukciji) sa kojima će se članovi (potencijalni učesnici u aukciji) upoznati i prihvatiti prilikom prvog pristupa određenoj aukciji.

  1. Relevantni podaci o nepokretnosti:

 • Naslov – sadrži kratak opis nepokretnosti;

 • Podnaslov – sadrži dodatan opis aukcije nepokretnosti;

 • Adresa- predstavlja lokaviju na kojoj se nepokretnost nalazi;

 • TIP – predstavlja tipologiju nepokretnosti (stan, apartman, kuća…..);

 • Vrsta – opis objekta u kojem se nepokretnost nalazi (stambeni, stambeno-poslovni…) i spatnost;

 • Površina m2;

 • Prostorije – predstavlja opis broja soba, kupatila…

 • Spratnost – predstavlja informaciju o etaži (spratu) na kojem se predmet aukcije nalazi;

 • Nameštaj – predstavlja informaciju o nivou opremljenosti predmeta aukcije;

 • Grejanje – predstavlja način na koji se predmet aukcije greje ( centralno grejanje, etžno grejanje, TA peć, grejanje na struju, podno grejanje, toplotna pumpa);

 • Oprema – predstavlja konkretizaciju niovoa opremljenosti predmeta aukcije (alarm, internet, kablovska televizija, klima uređaj, krevet, krevet na razvlačenje, tv, frižider, peč, mašina za pranje veša, fen, kada, tuš kabina, sudo mašina, mikrotalasna pećnica, kuvalo, usisivač, pegla…);

 • Informacije o objektu – predstavljaju informacije o objektu u kome se nalazi predmet aukcije ( recepcija, lift, auto lift, interfon, kamere, obezbeđenje, rampa za invalide, A La Cart restoran, teretana, bazen, plivački bazen, market, Wellnes, Spa, Pansionski restoran, Igralište, Igraonica…);

 • Parking – predstavlja informacije o mestu za parkiranje motornih vozila ( garaža, privatni parking, javni parking, besplatna zona, zona….);

 • Izgled – predstavlja informaciju o stanju korišćenog predmeta aukcije ( u prvobitnom stanju, renovirano….;

 • Pogled – predstavlja informaciju o pogledu iz predmeta aukcije ( ulica, dvorište, planina, šuma, reka, more, plaža, okean, istok, zapad, sever, jug….);

 • Ostale informacije – dostupno sada, depozit nije potreban, dupleks, podrum, u nivou ulice, penthouse, balkon, lođa, dvorište, đakuzi, bazen, teretana, pogodno za kancelariju, salonac, parket, keramički pod, laminat…);

  1. Relevantni podaci o aukciji

 • Vreme trajanja aukcije može biti određeno sa fiksnim datumom početka i završetka aukcije ili rokom (napr. 10 dana) koji počinje teći od oglašavanja prve ponude člana;

 • U okviru oglasa može biti postavljen promo bedž, i klikom na promo bedž korisnik prelazi na sajt koji je postavljen na promo bedžu;

 • Ako je u pitanju hitna prodaja predmeta aukcije ponuda će biti „vruća ponuda“ i u oglasu će se na istaknuti način videti vatra koja predstavlja „vruću ponudu“;

 • Cena predmeta aukcije – za svaku aukciju korisnici slobodno licitiraju svoju ponudu;

Nakon unosa svih relevantnih podataka o predmetu aukcije i aukciji administrator aktivira oglas i aukciju i ista se smatra pokrenutom. Nakon pokretanja aukcije administrator ne može menjati sadržaj aukcije.

  1. UČEŠĆE NA AUKCIJI

Pravo učešća na aukciji i davanja ponuda imaju svi registrovani članovi Platforme. Prilikom prvog davanja ponude na aukciji, Član će biti obavešten o stanju aukcije i iznosu poslednjeg licitacionog koraka. Svi članovi imaju pravo pristupa aukcijama i davanja protivponude na način naznačen na relevantnoj ponudbenoj stranici. Jednom data ponuda ili protivponuda se ne može povući.Ponuda koju korisnik stavlja ne može biti jednaka ponudi koju je prethodno stavio drugi korisnik. Ukoliko korisnik stavi takvu ponudu ista će biti tretirana kao nedozvoljena i na planu funkcionisanja sistema Platforme neće biti registrovana. Po završetku aukcije najpovoljniji ponudilac dobija obaveštenje sa instrukcijama o daljem postupanju u vezi sa plaćanjem za kupljeni aranžman.


10. CENOVNIK PAKETA I USLUGA

Istaknuti cenovnik prezentovan je radi prikaza paketa i usluga i ima infomativni karakter, isti je podložan promenama i Društvo zadržava pravo da koriguje istaknute cene u skladu sa svojom poslovnom politikom. Svaka sledeća izmena cenovnika biće istaknuta u sedištu Društva kao i u posebnoj sekciji na ovoj platformi, zajedno sa ovim uslovima, politikom otkaza i kućnim redom.


11. CONCEPT CLUB MEMBER APLIKACIJA I USLOVI KORIŠĆENJA


Aplikacija Društva predstavlja softversko rešenje Društva namenjeno korisnicima usluga Društva u vezi sa poslovnim programom društva i dostupna je za preuzimanje putem app-store ili play store, u android i IOS verziji.

Po otvaranju aplikacije otvara se log in stranica na kojoj se vrši registracija unošenjem ličnih podataka i to imena, prezimena, email-a, broja telefona i lozinke. Predmetni podaci su predmet obrade i pohranjivanja od strane Društva, i obrada podataka koja se vrši vezuje se za svaki pojedinačni korisnički nalog i vrši se u skladu sa legitimnim interesom Društva. Tačkom 7. ovih Uslova precizno su definisani prikupljanje i obrada podataka a dodatno razrašenji pravilima o privatnosti i polisom kolačića, koji su sastavni deo ovih Uslova. Na obradu podataka primenjuju se odredbe iz tačke 7. ovih uslova kao i pravila o privatnosti i politika kolačića doneta od strane Društva za platformu berzaapartmana.rs

Aplikacija je podeljena u segmente i u zavisnosti od opcije koju korisnik upotrebljava i ima sledeće funkcije i to: RECEPCIJA ( sa svim informacijama o Velikoj recepciji kao imapu koja bira najbolju rutu od lokacije korinsika do VR ), MOJ APARTMAN ( sa svim informacijama o apartmanu, slikama, video prikazom prilaza objektu u kome se smeštaj korisnika nalazi, sa funkcijom lokacije i navigacije kako stići do apartmana ), LOYALTY ( sa prikazom svih kategorija partnera Društva gde se kroz odabir kategorije partnera otvara lista sa popustima i pruža mogućnost odabira najpovoljnije opcije sa informacijama o objektu partnera, adresi/lokaciji, sadržaju, uslugama sa pratećim fotografijama i 3d turom), ODJAVNIK ( korišćenjem odjavnika korisnici dobijaju popust za sledeći boravak u nekom od apartmana kojima upravlja Velika Recepcija na takav način da pre napuštanja sačinjavaju od 5 do 10 fotografija smeštaja koji su prethodno koristili a pre odjave sa recepcije.

Loyalty partneri korisnici su posebne aplikacije Concept Club Partner App i ostvarivanje popusta i benefita uslovljeno je prikazivanjem aplikacije, odnosno QR koda člana, odnosno korisnika, radi verifikacije korisnika i validacije da je reč o gostu apartmana Velike Recepcije. O aktivaciji aplikacije, dobijanja aktivnog statusa, dobijanja pasivnog statusa, o stand by statusu, korisničkom profilu, posetama, notifikacijama, nagradama, jeziku korišćenja i odjavi kreirano je uputstvo za korišćenje dostupno svakom korisniku koji instalira aplikaciju i izvrši aktivaciju registrovanjem korisničkog naloga.

Aktivacija korisnika nastupa onog trenutka kada korisnik bude prijavljen u sistem ili u trenutku kada recepcioner aktivira njegov boravak u aplikaciji, sa pogodnošću važenja aktivnog statusa 24 časa pre prijave i 24 časa nakon odjave, radi korišćenja uslluga sa popustom kod partnera Društva širom Srbije za vreme putovanja korisnika u dolasku i odlasku sa Zlatibora.


12. REZERVACIJA I BUKIRANJE


Bukiranje smeštaja vrši se preko date pickera, unosom datuma odsedanja, odabirom željenog broja noćenja i unosom broja gostiju, odraslih i dece, nakon čega se odabirom opcije pretraga, korisnik upućuje na eksterni softver PHOBS (booking engine ) i chanel management, gde korisnik, gost, može da izvrši uvid u raspoložive smeštajne kapacitete nepokretnosti kojima Društvo upravlja. Odabirom željenog smeštaja, u tri koraka prihvatanjem i odabirom dostupnog smeštaja, unošenjem podataka o korisniku i davanjem garancije, kao i potvrdom rezervacije, uz prihvatanje uslova korišćenja eksternog booking engina, smeštaj je bukiran. Druga opcija rezervisanja smeštaja je direktno sa booking kanala Društva uz odabir pregleda svih apartmana, odabira željenog smeštaja i slanjem upita uz ostavljanje podataka u rubrici rezervacija.


13. INFORMISANJE, OBAVEŠTENJA I REKLAMACIJE


Korisnici prihvatanjem ovih Uslova ujedno pristaju da se informisanje o svakoj vrsti promene u načinu i modelu rada Platforme, kreiranim sadržajima, održavanju i servisiranju, odnosno promenama na koje utiče Društvo kao administrator, vrši isticanjem obaveštenja na samoj platformi, te da o svemu navedenom kao i bilo kakvoj drugoj vrsti promene, obaveštenje bude istaknuto na vidljiv način tako da svaki posetilac odmah po pristupu Platformi može da se upozna sa sadržinom istog. Ujedno, prihvatanjem ovih Uslova korisnici prihvataju da u skladu sa politikom kreiranja sadržaja na platformi, Društvo zadržava pravo da ih u svakom trenutku obavesti o svim novostima, akcijskim kampanjama, reklamnim sadržajima, reklamnim obaveštenjima poslovnih partnera Društva i drugom. Obzirom da je Društvo isključivi tvorac sadržaja Platforme to u skladu sa poslovnom politikom Društva nisu dozvoljene reklamacije na sadržaj Platforme, ovo iz razloga što niti posetioci niti registrovani korisnici plaćaju Društvu naknadu za pristup i registraciju na Platformi, a prihvatanjem ovih uslova smatara se da je realizovan Ugovor po pristupu u kom slučaju se smatra da je usluga oglašavanja pružena a ugovorna obaveza oglašivača ispunjena posebno što su korisnici Platforme samim pristupanjem Plartformi prihvatili ove uslove korišćenja.

Registrovani korisnici koji u određenim uslovima imaju pravo na reklamaciju su korisnici Platforme koji aktivno učestvuju na kreiranim aukcijama, a reklamacija koju mogu izjaviti može se usmeriti isključivo u delu koji se odnosi na učešće korisnika na aukciji za konkretnu nepokretnost za koju je zainteresovan, a sve na način kako je to regulisano pod tačkom 9. ovih Uslova, u smislu da na aplikaciji nije registrovana stavljena ponuda, nemogućnost pristupa korisničkom nalogu, odnosno sve što je u vezi sa korišćenjem korisničkog naloga od strane korisnika u vezi sa aktivnim participiranjem za oglašene sadržaje.

Društvo je registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuje posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti ali u odnosu na korisnike platforme društvo ne vrši posredovanje već isključivo prenosi oglasne poruke fizičkih i pravnih lica koji su sa društvom zaključili ugovor o trgovinskom zastupanju i Društvu dali izričitu saglasnost da se u odnosu na ta lica vrši oglašavanja na Platformi. Drugačije rečeno registrovani članovi ili posetioci su lica prema kojima se vrši oglašavanje u smislu oglašavanja nepokretnosti na Platformi Društva pri čemu ne dolazi do uspostavljanja odnosa između vlasnika nepokretnosti i korisnika, a pravnoobavezujući odnos između Registrovanih korisnika i Društva kao vlasnika Platforme nastaje isključivo na nivou i u delu koji se odnosi na aukcijsko učestvovanje.


14. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Društvo zadržava pravo izmene i dopune ovih Uslova na takav način da će svaki korisnik biti unapred obavešten o istim, te ukoliko po prijemu obaveštenja ne dostavi izjašnjenje da nije saglasan sa promenama prilikom prvog pristupa na korisnički nalog smatraće se da je isti promene i izmene prihvatio u celosti. Ukoliko korisnik elektronskim putem na adresu Društva dostavi izjavu, kojom izjavljuje da ne prihvata članstvo nakon sprovedenih izmena i dopuna Uslova, po automatizmu mu prestaje članstvo i u roku od 8 dana od dana prijema izjave izvršiće se brisanje korisničkog naloga kao i svih podataka pohranjenih u vezi sa nalogom korisnika, izuzev podataka koje je vlasnik platforme dužan čuvati po zakonu.

Na sve što nije uređeno ovim Uslovima imaju se primeniti pozitivni propisi Republike Srbije, a za svaki spor ukoliko do tako nečega dođe strane će se truditi da se isti reši mirnim putem ukoliko je to moguće a u suprotnom ovim Uslovima korišćenja ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Užicu.

Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom donošenja i proizvode dejstvo bez potpisa i pečata. Svako prihvatanje ovih uslova od strane korisnika prilikom pristupa i registracije podrazumeva da su upoznati sa svim odredbama uslova, sa aktima koji su sastavni deo ovih Uslova, i da su na njih pristali. Svaki primerak ovih Uslova koji se u pravnom prometu javi u pisanoj formi proizvodi pravno dejstvo bez pečata i potpisa.